Allmänna villkor

Accure Business Cloud – Sverige / Norge / Danmark / Finland

1 DEFINITIONER

1.1 Med Användare menas den som nyttjar Tjänsten.
1.2 Med Avtal menas det avtal, med samtliga bilagor, som dessa Allmänna villkor utgör en integrerad del av.
1.3 Med Implementeringsplanen, Projektet eller Onboarding avses den tidsplan som gäller och de åtgärder som krävs för att implementera Tjänsten hos Uppdragsgivaren.
1.4 Med Leverantör menas den som tillhandahåller Tjänsten.
1.5 Med Tjänst menas tillhandahållandet av tjänster som utvecklig av ny kundunik funktionalitet som Leverantören skall tillhandahålla enligt Tjänstebeskrivningen.
1.6 Med Tjänstebeskrivningen menas beskrivningen för Tjänsten som dessa Allmänna villkor reglerar.
1.7 Med Uppdragsgivare menas den som ger Leverantören i uppdrag att tillhandahålla Tjänsten.
1.8 Med Startdatum menas den dagen som överenskommits mellan Leverantören och Uppdragsgivare som nyttjar tjänsten då Tjänsten tas i drift.

2 PRIORITET MELLAN AVTAL FÖR TJÄNSTEN
2.1 Avtal för Tjänstens olika handlingar skall gälla i följande prioritetsordning:
1. Priser och ersättningar för tjänsten
2. Skriftliga Tilläggsavtal för Tjänsten mellan Leverantören och Uppdragsgivaren om det upprättats
3. Tjänstebeskrivningen
4. Dessa Allmänna villkor
2.2 Vid motstridighet mellan Avtalets olika handlingar skall dessa ha prioritet i enlighet med vad som anges i punkt 2.1.

3 IMPLEMENTERINGSPLANEN
3.1 Implementeringsplanen (Onboarding)  beskriver de åtgärder som krävs för att Tjänsten skall fungera i enlighet med Tjänstebeskrivningen hos Uppdragsgivaren samt den tidsplan varunder dessa åtgärder skall vidtas.
3.2 Implementeringsplanen skall upprättas skriftligen av parterna gemensamt antingen före Avtalets ingående eller omedelbart därefter.
3.3 När åtgärderna enligt Implementeringsplanen genomförts skall parterna bestämma ett datum då Tjänsten skall börja tillhandahållas, Startdatum.

4 TJÄNSTEBESKRIVNINGEN
4.1 Tjänstebeskrivningen beskriver den överenskomna omfattningen samt de krav som parterna överenskommit skall gälla för Tjänsten. Tjänstebeskrivningen skall gälla tillsammans med eventuella avtalade avvikelser och tillägg som antecknats i detta Avtal eller i senare upprättad handling som undertecknats av behöriga företrädare för båda parter.
4.2 Leverantören får utan föregående underrättelse till Uppdragsgivaren företa förändringar i Tjänsten som skäligen inte innebär olägenhet för Uppdragsgivaren.
4.3 Leverantören får företa andra förändringar i Tjänsten utan att informera Uppdragsgivaren innan. Information om dessa ändringar skall vara av sådan art att inte ändringar i konfigurationen av Tjänsten skall behöva ske innan ändringen.
4.4 Vid ändringar av större art, som kräver en insats av Uppdragsgivaren, skall Leverantören informera Uppdragsgivaren en (1) månad innan ändringen av Tjänsten, vid mindre ändringar, tre (3) månader innan vid större ändringar.
4.5 Leverantören skall sträv efter att primärt göra mindre ändringar i Tjänsten som inte involverar Uppdragsgivaren om så kan ske istället för stora ändringar. 
4.5 Leverantörens förändringar enligt denna punkt får inte strida mot överenskomna grundkrav på Tjänsten enligt punkt 4.1.

5 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE
5.1 Leverantören åtar sig att:
i) Genomföra nödvändiga och avtalade implementeringsåtgärder i enlighet med Implementeringsplanen hos Uppdragsgivaren,
ii) tillhandahålla Tjänsten enligt Tjänstebeskrivningen,
iii) säkerställa att endast information som har överförts av enligt punkt 8.1 angivna behöriga avsändare införs och behandlas i Tjänsten,
iv) att inom rimlig tid återsända sådan överförd information till Uppdragsgivarens behöriga mottagare eller av honom definierade mottagare av information eller på annat sätt göra information tillgänglig för Uppdragsgivaren i enlighet med avtalet,
v) automatiskt övervaka Tjänsten under hela året, hela dygnet, alla dagar i veckan, så kallat 24/7/365 och ha en åtgärdsplan för hantering av avvikelser i Grundtjänstens funktion, så kallar Drift 
vi) ha support för Tjänsten tillgänglig via telefon, eMail eller ”chatfunktion” i Tjänsten, normal svensk kontorstid (måndagar till fredagar 8.00 – 17.00 med undantag för allmänna helgdagar)
vii) dokumentera avvikelser i Tjänsten via Accure Support ärendehanteringssystem för uppföljning och kontroll
viii) ta fram incidentrapporter och så kallade ”lesson learned” rapporter i samband med en incident för att kunna förbättra support och övervakning av Tjänsten  
ix) att utföra Tjänsten på ett fackmannamässigt sätt, samt
x) att informera Uppdragsgivaren om gällande regler för utformning av retur- och avsändarbeteckning på försändelsen.

6 TILLGÄNGLIGHET
6.1 Leverantören är skyldig att hålla Tjänsten tillgänglig på det sätt som anges i Tjänstebeskrivningen under 99.5% av hela årets timmar..
6.2 Leverantören har dock rätt att under kontorstid vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Leverantören skall utföra sådana åtgärder skyndsamt och på ett sådant sätt att störningarna begränsas. Uppdragsgivaren skall underrättas i god tid och normalt senast en vecka i förväg om planerade avbrott.

7 UPPDRAGSGIVARENS ÅTAGANDE
Uppdragsgivaren åtar sig att
i) Lämna Leverantören det bistånd och den tillgång till personal, lokaler, information och datorsystem som är nödvändigt för ett korrekt genomförande av Implementeringsplanen,
ii) tillse att den information som översänds till Leverantören för användning i Tjänsten uppfyller de krav som har avtalats,
iii) ge Leverantören tillgång till de avtal som tecknats med Uppdragsgivarens underleverantörer där detta är nödvändigt för Leverantören att utföra Tjänsten om inte sådan tillgång förhindras av befintliga sekretessklausuler,
iv) ange kontaktpersoner enligt punkt 8.1 nedan,
v) ej nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till Leverantörens system, vilka inte är avsedda för Uppdragsgivaren,
vi) betala förfallna avgifter, samt
vii) följa givna instruktioner från Leverantören avseende retur- och avsändarbeteckning på försändelsen samt inkomma med korrektur.

8 SAMVERKAN
8.1 Uppdragsgivaren skall ange en kontaktperson som Leverantören kan kontakta angående frågor om Tjänstens utförande. Kontaktpersonen skall ange vilka som får överföra information till Leverantören för användning av Tjänsten (behöriga avsändare) och vilka som får ta emot information från Leverantören som behandlats i Tjänsten (behöriga mottagare) eller till Leverantören i övrigt beskriva hur leverans av information som behandlats i Tjänsten skall överföras.
8.2 Leverantören skall fortlöpande underrätta Uppdragsgivaren på vilket sätt Leverantören kan kontaktas angående Tjänstens utförande.

9 RISKEN FÖR FÖRMEDLAD INFORMATION
9.1 Leverantören är inte ansvarig för förlust eller förvanskning av den information som förmedlas genom Tjänsten, såvida inte Leverantören ansvarar för detta enligt punkt 14.5.
9.2 Leverantören är inte skyldig att ta säkerhetskopia av den information som överförts från Uppdragsgivaren till Leverantören.
9.3 Om Användare kan lämna information till Tjänsten, skall Leverantören lagra sådan information i den omfattning som avtalats. Har parterna inte avtalat något därom skall information lagras tills den har loggats som avsänd från Leverantören till Uppdragsgivaren enligt Leverantörens logg. Överförs inte informationen från Leverantören utan görs tillgänglig för Uppdragsgivaren på annat sätt skall informationen lagras hos Leverantören under ett (1) dygn efter det att informationen gjorts tillgänglig för Uppdragsgivaren.

10 ANSVAR FÖR FÖRMEDLAD INFORMATIONS INNEHÅLL
10.1 Uppdragsgivaren ansvarar gentemot Leverantören för att information som har överförts till eller hanteras inom Tjänsten ej utgör intrång i tredje mans rätt eller på något annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning.
10.2 När information kan lämnas av Användare är Uppdragsgivaren ansvarig för att ha sådan uppsikt över information som är nödvändig, så att han skall kunna hindra fortsatt spridning av information i enlighet med vad som erfordras enligt gällande lagstiftning.
10.3 Leverantören har rätt att ta del av all information som överförts eller lämnats till Tjänsten för att kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet.
10.4 Leverantören har rätt att omgående förhindra fortsatt spridning av information i Tjänsten om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot gällande lagstiftning.

11 REGISTRERING AV ANVÄNDARE
11.1 Leverantören för logg över Tjänstens användning i den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande lagstiftning. Om annat inte överenskommits, får uppgifter från loggen över Tjänstens användande enbart användas av Leverantören för vad som erfordras för Tjänstens utförande. Leverantören skall låta Uppdragsgivaren ta del av de uppgifter som Leverantören registrerar avseende användande av Tjänsten enligt ovan om detta särskilt överenskommits.

12 AVGIFTER
12.1 Avgifterna för Tjänsten framgår av Avtalet. Betalning skall ske inom trettio (30) dagar från fakturans datum.
12.2 På avgifterna tillkommer mervärdesskatt. Har Leverantören påfört Uppdragsgivaren en för låg mervärdesskatt, äger Leverantören rätt att, i förekommande fall, i efterhand påföra och debitera sådan tillkommande mervärdesskatt.
12.3 Sker betalning inte i tid äger Leverantören rätt att ta ut påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift samt dröjsmålsränta från förfallodagen till dess full betalning sker. Leverantören ha rätt att debitera ränta på förfallna belopp enligt en räntesats motsvarande vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta, med ett tillägg av åtta (8) procentenheter.
Betalningsvillkor för dröjsmålsräntefaktura är 10 dagar.
12.4 Leverantören äger rätt att justera priserna vid eventuella extraordinära förändringar i tariffer och regelverk från postoperatörer, tjänstelevereantörer som används för tredjepartstjänster via Accure Service Gateway (exempelvis eFakturor, EDI, Fax, SMS, Portoprint)  eller materialleverantörer.

13 KREDITVILLKOR
13.1 Kreditvillkor framgår av prisbilagan, och grundar sig på Leverantörens kreditprövning av Uppdragsgivaren vid Avtalets tecknande.
13.2 Den i prisbilagan angivna kreditlimiten är den vid varje tillfälle högsta tillåtna utestående fordran. Om kreditlimiten förväntas överskridas skall Uppdragsgivaren i förväg informera Leverantören om detta för förnyad kreditbedömning.
13.3 Leverantören förbehåller sig rätten att under löpande avtalsperiod begära förändrade kreditvillkor om en uppdaterad kreditprövning av Uppdragsgivaren ger ett utfall som väsentligt skiljer sig från kreditprövning vid Avtalets tecknande.
13.4 Förändring av kreditvillkoren enligt punkt 13.3 ovan skall överenskommas skriftligen mellan Leverantören och Uppdragsgivaren.

14 LEVERANTÖRENS ANSVAR
14.1 Leverantören ansvarar enligt bestämmelserna nedan i denna punkt 14 för fel i Tjänst som består i att den inte uppfyller Tjänstebeskrivningen. Leverantörens ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för Tjänstens avsedda användning och som inte skäligen kan anses innebära annat än ringa olägenhet för Uppdragsgivaren. Leverantörens ansvar omfattar inte fel som är orsakat av att Leverantören utnyttjar sin rätt enligt punkten 10.4.
14.2 Uppdragsgivaren skall anmäla fel i Tjänsten till Leverantören inom skälig tid efter det att felet upptäckts. Leverantören är skyldig att under ordinarie arbetstid på egen bekostnad avhjälpa fel i av Leverantören tillhandahållen tjänst i den mån bristen kan åtgärdas.
14.3 Har Uppdragsgivaren inte kunnat nyttja Tjänsten på avsett sätt, eller har användandet av Tjänsten inneburit att fel uppkommit avseende de försändelser som Tjänsten hanterar till följd av fel i Tjänsten som Leverantören ansvarar för, har Uppdragsgivaren rätt att erhålla en nedsättning av avgiften som hänför sig till Tjänsten och som svarar mot felets omfattning. Krav på nedsättning skall framföras senast två månader efter utgången av den period för vilken ersättning begärts.
14.4 Har en månad förflutit sedan Uppdragsgivaren anmält att Tjänsten inte kunnat nyttjas på avsett sätt till följd av fel som Leverantören ansvarar för, har Uppdragsgivaren rätt att, om felet kvarstår, skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande.
14.5 Leverantören ansvarar med den begränsning som följer av punkt 14.6 för skador som orsakas genom försummelse av Leverantören eller av Leverantören anlitad underleverantör.
14.6 Leverantörens skadeståndsansvar skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, vara begränsat till direkta förluster per avtalsår till ett sammanlagt belopp av en (1) månads avgifter för Tjänsten exklusive porto och tredjepartsavgifter då det ingår i tjänsten, dock högst ett belopp om en (1) gånger det vid tiden för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet. Med prisbasbelopp menas prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
14.7 Leverantörens ansvar för Tjänsten inkluderande bl a fel, förseningar, förvanskningar, förlust av information är begränsad till det ovan sagda.
14.8 Uppdragsgivaren må göra gällande påföljd enligt ovan endast om Uppdragsgivaren givit Leverantören meddelande därom, senast trettio (30) dagar efter det att Uppdragsgivaren märkt eller bort märka grunden för kravet.

15 UPPSÄGNING AV AVTALET/AVBRYTANDE AV TJÄNSTEN
15.1 Leverantören har rätt att omgående avbryta tillhandahållande av Tjänsten eller skriftligen säga upp avtalet med omedelbar verkan om
i) Uppdragsgivaren i väsentligt avseende bryter mot bestämmelse i detta Avtal och rättelse av sådant avtalsbrott inte sker inom trettio (30) dagar från mottagande av skriftligt meddelande därom från Leverantören, eller
ii) Uppdragsgivaren är i dröjsmål med betalning av förfallen avgift och inte inom trettio (30) dagar efter anmodan därom har betalt avgiften, eller
iii) Uppdragsgivaren försätts i konkurs, inleder företagsrekonstruktion, träder i likvidation, underlåter att infria annan icke tvistig förbindelse eller annars kan antas ha kommit på obestånd, eller
iv) Uppdragsgivarens kreditvärdighet vid förnyad kreditprövning har väsentligt försämrats jämfört med kreditprövning utförd vid Avtalets tecknande, och parterna inom fjorton (14) dagar från att Leverantören begärt detta ej har kommit överens om förändrade kreditvillkor enligt 13.4.
15.2 Leverantören har även rätt att begränsa nyttjande av Tjänsten i enlighet med punkten 10.4 ovan.
15.3 Leverantörens rätt att avbryta tillhandahållande av Tjänsten eller skriftligen säga upp avtalet föreligger inte om Uppdragsgivarens försummelse är av ringa betydelse eller om Leverantören har medgivit anstånd med betalningen.
15.4 Uppdragsgivaren har rätt att säga upp avtalet skriftligen om
i) Leverantören i väsentligt avseende bryter mot bestämmelse i detta Avtal och rättelse av sådant avtalsbrott inte sker inom fjorton (14) dagar från mottagande av skriftligt meddelande därom från Uppdragsgivaren, eller
ii) Uppdragsgivaren försätts i konkurs, inleder företagsrekonstruktion, träder i likvidation, underlåter att infria annan icke tvistig förbindelse eller annars kan antas ha kommit på obestånd.

16 FORCE MAJEURE
Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom att blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser, avbrott i allmänna kommunikationer inkluderande tillgång till allmänna nätverk såsom Internet samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från, skadestånd och andra eventuella påföljder. Har Tjänstens fullgörande till väsentlig del förhindrats längre tid än en (1) månad på grund av viss ovan angiven omständighet, äger vardera parten utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

17 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
17.1 Avtalet utgör det skriftliga avtal som personuppgiftslagen och GDPR ställer som krav på avtal mellan en personuppgiftsansvarig (Uppdragsgivaren) och personuppgiftsbiträdet (Leverantören) i det fall personuppgifter behandlas. Uppdragsgivaren, i egenskap av personuppgiftsansvarig, har ansvar för all behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.
17.2 Leverantören åtar sig i egenskap av personuppgiftsbiträde att bara behandla personuppgifter i enlighet med avtalade tjänster och Uppdragsgivarens instruktioner.
17.3 Leverantören skall vara beredd att vidta de åtgärder som avses i 31§ första stycket personuppgiftslagen, vilket innebär att Leverantören skall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas å Uppdragsgivarens vägnar. Uppdragsgivaren skall beställa de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder baserat på Uppdragsgivarens bedömning av de personuppgifter som Leverantören skall hantera, som kan erfordras utöver vad som framgår av avtalad tjänst.
17.4 Leverantören skall vara beredd att följa av Datainspektionen fattade beslut om åtgärder för att uppfylla lagens säkerhetskrav. Om Leverantören åsamkats extra kostnader för att uppfylla ändrade säkerhetskrav eller Uppdragsgivarens instruktioner enligt ovan skall Uppdragsgivaren ersätta Leverantören för dessa kostnader.
17.5 Leverantören skall tillåta de inspektioner som Datainspektionen kan kräva för personuppgifters behandling.

18 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Alla immateriella rättigheter och tekniska lösningar som sorteringstabeller och algoritmer avseende parts tjänster, data och tillhörande programvara är parts egendom och överlåts inte till motparten. Om inte annat uttryckligen sägs så upplåts i och med detta Avtal ingen licens till datorprogram, sorteringstabeller eller algoritmer. Rättigheter som upplåts enligt detta avtal får inte användas av motparten för annat ändamål än utförandet av sina åtaganden enligt detta Avtal.

19 SÄKERHET, SEKRETESS
19.1 Leverantören skall respektera de säkerhetsföreskrifter som meddelas av Uppdragsgivaren. Part ansvarar för att av den andra parten utdelade identiteter, lösenord och liknande förvaras och används på ett betryggande sätt.
19.2 Parterna förbinder sig att inte för tredje man yppa eller i övrigt göra tillgänglig information, som part erhållit från andra parten inom ramen för avtalet. Leverantören skall därvid inte till tredje man utom vad som kan erfordras till Användare återge uppgifter från logg om Tjänstens användning. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som Part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller dock inte när part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter. Sekretesskyldigheten gäller även efter avtalets upphörande.

20 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET
20.1 Leverantören får utan Uppdragsgivarens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt detta Avtal. Part får utan andra partens godkännande överlåta Avtalet till annat företag inom koncern i vilken part ingår.
20.2 Vid överlåtelse av avtalet från Uppdragsgivaren till annat företag inom samma koncern enligt 20.1 ovan kan förnyad kreditprövning komma att ske, och krav på förändrade kreditvillkor enligt punkt 13.3 kan i samband med detta komma att ställas.

21 AVTALSTID
21.1 Avtalet gäller i en (1) månad från Startdatum och förlängs därefter automatisk med en (1) månad vid varje förfallodag till dess att tjänsten sägs upp.
21.2 Uppsägning av avtal skall ske 1 månad innan förfallodagen.

Vid uppsägning efter avtalstid utgår inga kostnader från Leverantören för att avsluta tjänsten.

22 MEDDELANDEN
22.1 Underrättelser eller andra meddelanden enligt detta Avtal kan med giltig verkan lämnas till den andra partens kontaktperson per telefax eller per elektronisk post till av denna angiven elektronisk adress.

23 SKILJEDOM
23.1 Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvistevärdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.
23.2 För förfallna obetalda fordringar för Tjänsten får dock leverantören väcka talan vid allmän domstol eller hos kronofogdemyndigheten.

 Gäller från: 2021-05-01